بارگذاری...
تهران، انتهای خیابان مطهری، بن بست آرمان، پلاک 5، واحد 14
02188400443

پکیج تصفیه فاضلاب لجن فعال

پیش از پرداختن به پکیج تصفیه فاضلاب و برای درک مطالب مربوط به تصفیه زیستی فاضلاب با کمک لجن فعال شده اطلاع و درک تعاریف زیر لازم و  ضروری است :لجن فعال شده :در بندر ترکمن از سیستم لجن فعال استفاده شده است .اگر به فاضلاب خام یا فاضلابی که تصفیه مقدماتی روی آن انجام گردیده در حوض هوا رسانی اکسیژن داده شود.پکیج تصفیه فاضلاب به کمک لجن فعال شده عبارت است از تصفیه زیستی فاضلاب در حالتی که فاضلاب ورودی از حوض ته نشینی نخست با لجن فعال شده برگشتی از حوض ته نشینی نهایی را در هم آمیخته و در ضمن بهم زدن مایع مخلوط حاصله ، به آن هوا برسانند . همراه با باکتری ها ی ژله ای شکل و سایر موجودات زنده ذره بین وارد حوض ته نشینی نهایی نمایند  و سپس ، لجن ته نشین شده را با گردش مجدد بین حوض ته نشینی نهایی و حوض هوا رسانی با اندازه کفایت تغلیظ نمایند ؛ این فرآیند لجن فعال شده نامیده می شود .

پکیج تصفیه فاضلاب

برای تکمیل عمل تصفیه مایع مخلوط را وارد حوض ته نشینی نهایی می نمایند تا لجن فعال شده از آن جدا شده و فاضلاب تصفیه شده نیز از سرریزها عبور کرده و از تصفیه خانه خارج گردد . ضمناً لجن فعال شده اضافی بر مقدار لازم را به واحد های مربوط به دفع لجن انتفال می دهد . انواع پکیج تصفیه فاضلاب برای ایجاد شرایط مناسب تصفیه مورد استفاده قرار میگیرد.

پکیج تصفیه فاضلاب

دستگاه و پکیج تصفیه فاضلاب

در حقیقت می توان گفت سیستم مربوط به پکیج تصفیه فاضلاب از سه بخش اصلی تشکیل می شود که می توانید در جدول ذیل مشاهده فرمایید.

1 یک راکتور که در آن میکروارگانیسم های موجود در فاضلاب بصورت معلق و در معرض هوادهی قرار دارند.
2 پکیج تصفیه فاضلاب یک سیستم برگشتی برای بازگرداندن مواد جامد جدا شده از فاز مایع در تانک جداسازی به راکتور. ویژگی مهم روش لجن فعال شکل گیری مواد جامد لخته شده و قابل ته نشینی است که این مواد در تانکهای ته نشینی از فاضلاب جدا می شوند.
3 جداسازی فاز جامد از مایع که معمولا در یک تانک جداسازی انجام می شود.

همچنین بر اساس میزان و شرایط هوادهی عمقی پکیج تصفیه فاضلاب روش لجن فعال به پنج بخش تقسیم می شود که در ذیل می توانید مشاهده فرمایید.

  1. دسته و تقسیم بندی کلریناسیون
  2. مخزن مربوط به بخش ته نشینی
  3. بخش آشغال گیری پکیج تصفیه فاضلاب
  4. بخش مخزن نگهداری لجن
  5. مخزن هوادهی

500 کاراکتر باقیمانده است


اشتراک گذاری:
    
  • govahiname11.jpg
  • govahiname22.jpg
  • govahiname33.jpg
  • govahiname44.jpg
اتصال اینترنت وجود ندارد