آیا از روش آر بی سی RBC می توان در تصفیه خانه ها با ظرفیت بالا نیز استفاده کرد؟
روش  آر بی سی RBC  هم مانند روش لجن فعال می تواند به صورت مدولار می تواند باشد. در اکثر موارد، ساخت تصفیه خانه های بزرگ قبل از اختراع روش RBC بوده است، لذا شناسایی تصفیه خانه های با ظرفیت بالا به روش RBC غیر عادی است. این بدان معنی نیست که این روش برای ظرفیتهای بزرگ مناسب نیست بلکه به دلیل این است که در حال حاضر تصفیه خانه های بزرگ با همان روش لجن فعال احداث و با روشهای مشابه گسترش می یابند. هر چند  مواردی نیز وجود تصفیه خانه با روش لجن بوده و روش RBC  به آن اضافه شده باشد.

 

اگر چه روش تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال معمول تر بوده ولی امروزه استفاده از روش بیو فیلمی برای افزایش راندمان تصفیه فاضلاب مورد توجه قرار گرفته است . حسن روش آر بی سی RBC عمر مفید بالا است که مشکلات مکانیکی بوجود آمده را کاهش می دهد .

الف :

نسبت حذف 90: BOD درصد به بالا

نسبت حذف SS :  85درصد به بالا

هزینه ی راهبری : نصف هزینه ی لجن فعال

 

1 ) ساخت با طول عمر بالا

سازنده ی اصلی پکیج تصفیه فاضلاب RBC محکم و با پوشش های ضد خوردگی ساخته می شوند و می توانند از مقاومت فیزیکی بالا و عملکرد موثری برخوردار باشند .

2 ) پره های پلیمری

پره های پلیمری که امروزه ساخته می شود از نوع مقاوم در مقابل موارد خورنده و مناسب جهت چرخش در داخل فاضلاب است .

3 ) بسته بندی پره ها

پره ها در تعداد مورد دلخواه 6 ، 8 یا 10 تایی توسط مهاری ها و ساپورت های مناسبی متصل و دسته بندی می شوند که در طول سالها دچار شل شدگی و خرابی نباشند .

4 ) سایبان

وجود سایبان بر روی بخش RBC ، بیوفیلم ها را از شسته شدن توسط آب باران و نیز از برخورد اشعه ی خورشید محافظت می نماید .

ج ) راه اندازی

عملکرد صفحه ی گردان به این صورت است که در حدود 40 درصد پره ها در داخل فاضلاب غوطه ور و مجموعه ی پره ها با دور آرامی در داخل فاضلاب می گردند . سرعت چرخش دیسک ها حدود 20 دور در دقیقه می باشد که توسط چرخ زنجیر ، زنجیر و یک موتور محرک کار می کند .

جریان فاضلاب از یک سمت وارد و در معرض چرخش دیسک ها قرار می گیرد و از سمت دیگر خارج می شود . در این حرکت ، فاضلاب خام بر روی دیسک ها فیلم نازکی را تشکیل می دهند .

فیلم بیولوژیکی در اثر چرخش ، اکسیژن هوا را جذب کرده و از لجن چسبیده شده به صفحات ، غذای خود را اخذ می نماید . به این ترتیب ته نشینی را خواهد یافت .

د ) خصوصیات ویژه :

- دلیل سادگی در طراحی و بهینه شدن فضای استقرار حجم عملیات ساختمانی کاهش می یابد .

- به سهول نصب می گردد .

- امکان تصفیه در پکیج های تصفیه فاضلاب بزرگ تر تا 1500 نفر در یک مدول هم وجود دارد .

- با مدولار کردن واحد های RBC ، امکان تصفیه با ظرفیت های بیشتر نیز وجود دارد .

- انتخاب بلبرینگ ها و نیروی محرکه با قابلیت عمر تا صد هزار ساعت وجود دارد .

ه ) کاربردهای تصفیه فاضلاب RBC

برای افزایش راندمان و حتی حذف نیترات می توان واحد های RBC را به سیستم های موجود اضافه نمودآیا از روش آر بی سی RBC می توان در تصفیه خانه ها با ظرفیت بالا نیز استفاده کرد؟
روش  آر بی سی RBC  هم مانند روش لجن فعال می تواند به صورت مدولار می تواند باشد. در اکثر موارد، ساخت تصفیه خانه های بزرگ قبل از اختراع روش RBC بوده است، لذا شناسایی تصفیه خانه های با ظرفیت بالا به روش RBC غیر عادی است. این بدان معنی نیست که این روش برای ظرفیتهای بزرگ مناسب نیست بلکه به دلیل این است که در حال حاضر تصفیه خانه های بزرگ با همان روش لجن فعال احداث و با روشهای مشابه گسترش می یابند. هر چند  مواردی نیز وجود تصفیه خانه با روش لجن بوده و روش RBC  به آن اضافه شده باشد.

 

اگر چه روش تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال معمول تر بوده ولی امروزه استفاده از روش بیو فیلمی برای افزایش راندمان تصفیه فاضلاب مورد توجه قرار گرفته است . حسن روش آر بی سی RBC عمر مفید بالا است که مشکلات مکانیکی بوجود آمده را کاهش می دهد .

الف :

نسبت حذف 90: BOD درصد به بالا

نسبت حذف SS :  85درصد به بالا

هزینه ی راهبری : نصف هزینه ی لجن فعال

 

1 ) ساخت با طول عمر بالا

سازنده ی اصلی پکیج تصفیه فاضلاب RBC محکم و با پوشش های ضد خوردگی ساخته می شوند و می توانند از مقاومت فیزیکی بالا و عملکرد موثری برخوردار باشند .

2 ) پره های پلیمری

پره های پلیمری که امروزه ساخته می شود از نوع مقاوم در مقابل موارد خورنده و مناسب جهت چرخش در داخل فاضلاب است .

3 ) بسته بندی پره ها

پره ها در تعداد مورد دلخواه 6 ، 8 یا 10 تایی توسط مهاری ها و ساپورت های مناسبی متصل و دسته بندی می شوند که در طول سالها دچار شل شدگی و خرابی نباشند .

4 ) سایبان

وجود سایبان بر روی بخش RBC ، بیوفیلم ها را از شسته شدن توسط آب باران و نیز از برخورد اشعه ی خورشید محافظت می نماید .

ج ) راه اندازی

عملکرد صفحه ی گردان به این صورت است که در حدود 40 درصد پره ها در داخل فاضلاب غوطه ور و مجموعه ی پره ها با دور آرامی در داخل فاضلاب می گردند . سرعت چرخش دیسک ها حدود 20 دور در دقیقه می باشد که توسط چرخ زنجیر ، زنجیر و یک موتور محرک کار می کند .

جریان فاضلاب از یک سمت وارد و در معرض چرخش دیسک ها قرار می گیرد و از سمت دیگر خارج می شود . در این حرکت ، فاضلاب خام بر روی دیسک ها فیلم نازکی را تشکیل می دهند .

فیلم بیولوژیکی در اثر چرخش ، اکسیژن هوا را جذب کرده و از لجن چسبیده شده به صفحات ، غذای خود را اخذ می نماید . به این ترتیب ته نشینی را خواهد یافت .

د ) خصوصیات ویژه :

- دلیل سادگی در طراحی و بهینه شدن فضای استقرار حجم عملیات ساختمانی کاهش می یابد .

- به سهول نصب می گردد .

- امکان تصفیه در پکیج های تصفیه فاضلاب بزرگ تر تا 1500 نفر در یک مدول هم وجود دارد .

- با مدولار کردن واحد های RBC ، امکان تصفیه با ظرفیت های بیشتر نیز وجود دارد .

- انتخاب بلبرینگ ها و نیروی محرکه با قابلیت عمر تا صد هزار ساعت وجود دارد .

ه ) کاربردهای تصفیه فاضلاب RBC

برای افزایش راندمان و حتی حذف نیترات می توان واحد های RBC را به سیستم های موجود اضافه نمودآیا از روش آر بی سی RBC می توان در تصفیه خانه ها با ظرفیت بالا نیز استفاده کرد؟
روش  آر بی سی RBC  هم مانند روش لجن فعال می تواند به صورت مدولار می تواند باشد. در اکثر موارد، ساخت تصفیه خانه های بزرگ قبل از اختراع روش RBC بوده است، لذا شناسایی تصفیه خانه های با ظرفیت بالا به روش RBC غیر عادی است. این بدان معنی نیست که این روش برای ظرفیتهای بزرگ مناسب نیست بلکه به دلیل این است که در حال حاضر تصفیه خانه های بزرگ با همان روش لجن فعال احداث و با روشهای مشابه گسترش می یابند. هر چند  مواردی نیز وجود تصفیه خانه با روش لجن بوده و روش RBC  به آن اضافه شده باشد.

 

اگر چه روش تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال معمول تر بوده ولی امروزه استفاده از روش بیو فیلمی برای افزایش راندمان تصفیه فاضلاب مورد توجه قرار گرفته است . حسن روش آر بی سی RBC عمر مفید بالا است که مشکلات مکانیکی بوجود آمده را کاهش می دهد .

الف :

نسبت حذف 90: BOD درصد به بالا

نسبت حذف SS :  85درصد به بالا

هزینه ی راهبری : نصف هزینه ی لجن فعال

 

1 ) ساخت با طول عمر بالا

سازنده ی اصلی پکیج تصفیه فاضلاب RBC محکم و با پوشش های ضد خوردگی ساخته می شوند و می توانند از مقاومت فیزیکی بالا و عملکرد موثری برخوردار باشند .

2 ) پره های پلیمری

پره های پلیمری که امروزه ساخته می شود از نوع مقاوم در مقابل موارد خورنده و مناسب جهت چرخش در داخل فاضلاب است .

3 ) بسته بندی پره ها

پره ها در تعداد مورد دلخواه 6 ، 8 یا 10 تایی توسط مهاری ها و ساپورت های مناسبی متصل و دسته بندی می شوند که در طول سالها دچار شل شدگی و خرابی نباشند .

4 ) سایبان

وجود سایبان بر روی بخش RBC ، بیوفیلم ها را از شسته شدن توسط آب باران و نیز از برخورد اشعه ی خورشید محافظت می نماید .

ج ) راه اندازی

عملکرد صفحه ی گردان به این صورت است که در حدود 40 درصد پره ها در داخل فاضلاب غوطه ور و مجموعه ی پره ها با دور آرامی در داخل فاضلاب می گردند . سرعت چرخش دیسک ها حدود 20 دور در دقیقه می باشد که توسط چرخ زنجیر ، زنجیر و یک موتور محرک کار می کند .

جریان فاضلاب از یک سمت وارد و در معرض چرخش دیسک ها قرار می گیرد و از سمت دیگر خارج می شود . در این حرکت ، فاضلاب خام بر روی دیسک ها فیلم نازکی را تشکیل می دهند .

فیلم بیولوژیکی در اثر چرخش ، اکسیژن هوا را جذب کرده و از لجن چسبیده شده به صفحات ، غذای خود را اخذ می نماید . به این ترتیب ته نشینی را خواهد یافت .

د ) خصوصیات ویژه :

- دلیل سادگی در طراحی و بهینه شدن فضای استقرار حجم عملیات ساختمانی کاهش می یابد .

- به سهول نصب می گردد .

- امکان تصفیه در پکیج های تصفیه فاضلاب بزرگ تر تا 1500 نفر در یک مدول هم وجود دارد .

- با مدولار کردن واحد های RBC ، امکان تصفیه با ظرفیت های بیشتر نیز وجود دارد .

- انتخاب بلبرینگ ها و نیروی محرکه با قابلیت عمر تا صد هزار ساعت وجود دارد .

ه ) کاربردهای تصفیه فاضلاب RBC

برای افزایش راندمان و حتی حذف نیترات می توان واحد های RBC را به سیستم های موجود اضافه نمود

500 کاراکتر باقیمانده است


اشتراک گذاری:
    
اتصال اینترنت وجود ندارد